25 czerwca 2021 roku została podpisana interpelacja poselska nr 249222 do Ministra Finansów w sprawie bezpieczeństwa faktur elektronicznych.

W związku z faktem, iż Polska w ostatnim czasie stała się ofiarą udanych ataków hakerskich, podjęto wątpliwość w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przedsiębiorców.

W odpowiedzi na interpelację zostały przedstawione rozwiązania prawne i systemowe, wśród niech ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku i działaniach antyterrorystycznych, ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Zapewniono o multiplikowaniu danych, kopiach zapasowych, a także szyfrowaniu danych jak i komunikacji.

Wskazano również, iż na mocy art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, będzie możliwość wyrównania poniesionych strat oraz utraconych korzyści. Niemniej jednak, to po stronie przedsiębiorcy będzie spoczywał ciężar dowodu naruszenia bezpieczeństwa rządowego systemu e-faktura.